Generelle Handelsbetingelser

1. ANVENDELSE
1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra [LS Books & Games v/Lars A.R. Stender] (herefter ”Sælger”) til kunden (herefter ”Køber”). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne eller i Købers udbudsmateriale eller i Købers bekræftelse af købet over for Sælger har anført andre vilkår for købet, idet alle sådanne vilkår anses for frafaldet ved Sælgers endelige tiltrædelse af købet, med-mindre Sælger heri udtrykkeligt skriftligt gengiver de enkelte betingelser, der pålægges Sælger, og som er andre eller anderledes formulerede end de i disse salgs- og leverings-betingelser anførte.
2. TILBUD OG ACCEPT
2.1 Kun skriftlige tilbud er gældende for Sælger. Tilbud er gældende i 6 uger. Den i tilbuddet angivne leveringshorisont/-tidspunkt er alene vejledende, og leveringstiden er først en-delig, når den er anført i ordrebekræftelsen, jfr. dog i øvrigt pkt. 5.2.
3. PRISER
3.1 Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser ekskl. moms og afgifter. Sælger forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i ind-købspriser, produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valu-takurser, fragt, diskonto, told, skatter, afgifter og o.l. samt ved begivenheder, der er om-fattet af pkt. 7.
4. BETALING
4.1 Medmindre andet er aftalt, skal betaling erlægges inden 14 dage fra fakturaens udste-delse. Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig mislighol-delse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.
4.2 Erlægger Køber ikke betaling i rette tid, er Sælger berettiget til fra forfaldsdagen at be-regne morarente med 2 % pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen samt kræve rykker- og inkassogebyrer i overensstemmelse med lovgivningen.
4.3 Køber er hverken berettiget til at holde nogen del af det fakturerede beløb tilbage eller til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede beløb med eventuelle modkrav mod Sælger, som ikke skriftligt er anerkendt og accepteret af Sælger.
4.4 Uanset om andre betalingsvilkår tidligere måtte være aftalt med Sælger, er Sælger i til-fælde af Købers forsinkelse med købesummens betaling berettiget til at gøre fremtidige leverancer betinget af kontant betaling, eller at Køber stiller fornøden sikkerhed.
4.5 Uanset ovenstående forbeholder Sælger sig ret til, før levering, at afkræve garanti for be-taling eller betaling forud for levering.
5. LEVERING OG LEVERINGSTID
5.1 Medmindre anden leveringsklausul er aftalt, sker levering AB fabrik på den i tilbud-det/ordrebekræftelsen angivne adresse i Danmark i standard emballage i henhold til gældende INCOTERMS 2000 ”ex works”. Forsendelse sker således for Købers risiko og regning.
5.2 Den i tilbuddet angivne leveringshorisont/-tidspunkt er alene vejledende, og leveringsti-den er først endelig, når den er anført i ordrebekræftelsen. Leveringstiden i ordrebekræf-telsen er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der fore-ligger ved ordrebekræftelsens afsendelse. Medmindre andet skriftligt aftales, anses en le-vering for rettidig, såfremt levering sker i perioden fra 1. hverdag før til 1. hverdag efter en i ordrebekræftelsen anført konkret dato, medens levering anses for rettidig, såfremt levering sker i perioden fra 3 hverdage før til 3 hverdage efter en i ordrebekræftelsen an-givet leveringsuge. Dette gælder dog ikke, hvis det i ordrebekræftelsen er angivet, at leve-ringsterminen er fast.
5.3 Køber er ikke berettiget til at udskyde den aftalte leveringstermin uden forudgående af-tale med Sælger.
5.4 I tilfælde af forsinkelse skal Køber reklamere straks. Køber kan herefter alene hæve kø-bet, såfremt Sælger ikke har leveret senest 5 hverdage efter skriftligt påkrav til Sælger fra Køber. Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning som følge af forsinkelse.
ALTERNATIVT
5.5 Forsendelsesmåden bestemmes af Køber, og forsendelsen sker i øvrigt for Købers reg-ning.
5.6 Såfremt Køber måtte ønske leverancen særligt beskyttet eller emballeret, leveres en sådan beskyttelse eller emballage alene efter forudgående særskilt aftale med Sælger herom, og Køber faktureres alle omkostninger herved.
5.7 Hvis Køber ikke har bestemt en forsendelsesmåde på tidspunktet for transporten, sørger Sælger for at arrangere sædvanlig forsvarlig transport for Købers regning.
5.8 Når der er truffet aftale om levering hos Køber eller andet af Køber anvist sted, leveres varerne så nært brugsstedet, som lastvognen - efter chaufførens skøn - kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøj og omgivelser.
5.9 Udgifter til eventuel ventetid for aflæsning hos Køber eller andet af Køber anvist leve-ringssted debiteres Køber, ligesom Køber må dække de omkostninger, som følger af, at han ikke kan modtage varerne til aftalt leveringstid.
5.10 Merudgifter i anledning af ikke aftalt dellevering er for Købers regning.
6. EJENDOMSFORBEHOLD
6.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens levering eventuelle forbundne omkostninger til f.eks. levering er betalt af Køber. Ved betaling med check eller veksel anses betaling ikke som endelig betaling, før fuld indfrielse har fundet sted, og pengeinstituttets eventuelle indsigelsesfrist er ud-løbet. Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen til Køber ved levering, jfr. pkt. 5.1.
7. FORCE MAJEURE
7.1 Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse i tilfælde af force majeure, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er her-re over, såsom brand, krig, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, forsinkelse, kassation af større va-repartier, restriktioner af drivkraft samt tillige i tilfælde af mangelfulde eller mang-lende leverancer fra underleverandør, uanset årsagen hertil.
7.2 I disse tilfælde udskydes rettidig levering til begivenhedens udløb, dog maksimalt 4 uger, efter hvilken frist begge parter skal være berettigede til at hæve handlen, uden at det skal betragtes som misligholdelse.
8. GARANTI OG MANGLER
8.1 For alle produkter fremstillet af Sælger garanterer Sælger for arbejds- og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage i 12 måneder regnet fra leveringsdatoen. Garantien dækker dog ikke fejl og mangler opstået som følge af almindeligt slid og ælde, forkert el-ler usædvanlig betjening, overbelastning, mangelfuld vedligeholdelse samt ved forsøg på reparationer, justeringer og ændringer, der ikke er udført af Sælger eller med Sælgers skriftlige samtykke.
8.2 Det påhviler Køber straks ved leveringen at foretage sædvanlige undersøgelser af det le-verede, herunder om mængden er korrekt, og om der er tydelige fejl og mangler. Rekla-mationer over at det leverede er mangelfuldt eller ikke kontraktmæssigt, som Køber har eller burde have konstateret ved undersøgelse af de leverede varer ved modtagelsen, skal ske skriftligt umiddelbart efter varens modtagelse og under alle omstændigheder senest 8 dage efter modtagelsen. Reklamationer skal klart beskrive, hvori manglen består samt billægges eventuelt billedmateriale.
8.3 Garantien er betinget af, at varen omgående og inden 14 dage efter fejlen er konstateret eller burde have været opdaget, tilsendes Sælger franko, idet krav herom dog senest skal være rejst inden 12 måneder fra leveringsdatoen.
8.4 Mangler, der burde have været opdaget i forbindelse med Købers undersøgelsespligt, kan ikke påberåbes efter udløbet af overstående frister.
8.5 Efter Sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, varen omleveret eller købe-summen for det solgte krediteret Køber. Uanset hvilket leveringssted der måtte være af-talt i ordrebekræftelsen, vil en eventuel omlevering ske AB fabrik på en adresse i Dan-mark, jfr. i øvrigt betingelserne i pkt. 5.1.
9. ANSVARSBEGRÆNSNING
9.1 For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtel-ser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:
9.1.1 Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for pågældende ydelse eller vare, der forårsagede skaden/tabet, eller er årsag til eller direkte forbundet med erstat-ningskravet.
9.1.2 Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Køber for driftstab, tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sæl-ger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.
9.1.3 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bort-fjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produk-ter, hvori Sælgers produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende over for Sælger. Sælger påtager sig intet ansvar som følge af Købers retsforhold over for tredje-mand.
9.1.4 Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produkterne er i Købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produk-ter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår.
10. RETURVARER
10.1 Køber har ikke ret til at returnere varer og leverancer fra Sælger, medmindre dette for-udgående og skriftligt er aftalt. Såfremt dette er aftalt, krediteres godkendte returvarer normalt med fradrag af 15 % af salgsprisen ekskl. moms ved franko-levering til Sælgers lager eller andet af Sælger anvist sted i Danmark.
10.2 Specialvarer, tilvirkede varer eller udstillingsvarer tages ikke retur.
11. PRODUKTANSVAR
11.1 Sælger skal af Køber holdes skadesløs i den udstrækning, Sælger pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Sælger efter pkt. 9 ikke er ansvarlig for over for Køber.
11.2 Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.
11.3 Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsan-svar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
ALTERNATIVT:
11.1 For produktansvar hæfter Sælger og/eller er ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredje-mand gør produktansvar gældende over for Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.
Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.
12. TEGNINGER OG BESKRIVELSER
12.1 Alle specifikationer og oplysninger om vægt, dimension, kapacitet, pris, tekniske og an-dre data anført i kataloger, datablade, annoncer, billedmateriale og prislister er om-trentlige og alene vejledende. Sådanne oplysninger er derfor kun bindende i det omfang, disse udtrykkeligt er gengivet i ordren, eller der specifikt henvises til dem.
12.2 Såfremt konstruktion eller specifikationer m.v. for et af Sælger solgt produkt måtte blive ændret forinden leveringstidspunktet, er Sælger berettiget til at levere produktet med de(n) nu herefter gældende konstruktion og specifikationer m.v., såfremt produktet – efter en objektiv vurdering – ikke er blevet forringet herved. Det samme gælder med hensyn til produktets ydre fremtræden, herunder farve.
12.3 Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver Sælgers ejendom og må ikke uden til-ladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.
Såfremt Køber – for at kunne gennemføre projektet – har behov for tegninger og doku-mentation, kan parterne forudgående skriftligt aftale, at Sælger udleverer tegninger og dokumentation, der er nødvendige for at sætte Køber i stand til at opstille, igangsætte, drive og vedligeholde leverancen. Uden samtykke fra Sælger må denne information ikke anvendes til andet end det, der var formålet ved overdragelsen. Dog forlanger Sælger, at informationen forbliver fortrolig.
12.4 Sælger forbeholder sig ret til at videregive eventuelle af Køber til Sælger udleverede teg-ninger og tekniske specifikationer til underleverandører, i det omfang dette er nødven-digt til opfyldelsen af leverancen.
13. TVISTER
13.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne, der ikke kan bilægges ved forhandling, skal forelægges Sø- og Handelsret eller Byretten i Holbæk under anvendelse af dansk ret.
Såfremt én eller flere bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser senere måtte bli-ve erklæret ugyldige, skal dette ikke påvirke aftalens gyldighed og de øvrige bestemmel-ser, som skal forblive gældende, og eventuelle ugyldige bestemmelser skal udfyldende fortolkes ud fra aftalens og den ugyldige bestemmelses formål.